ПОСАДОВІ ОБОВЯЗКИ АДМІНІСТРАТИВНО-КЕРІВНОГО ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПЕРСОНАЛУ ШКОЛИ

 

ДИРЕКТОР ШКОЛИ

Фельбаба Михайло Михайлович

 1. Здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників.
 2. Відповідає за реалізацію нормативних державних  документів.
 3. Погоджує свою діяльність із районним управлінням освіти та обласним управлінням освіти і науки;
 4. Організовує навчально-виховний процес.
 5. Забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів.
 6. Відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної  середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного коллективу.
 7. Створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи.
 8. Забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки.
 9. Розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами.
 10. Підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів.
 11. Дає дозвіл на участь діячів наук, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами.
 12. Забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.
 13. Вживає заходів до запобігання дитячої злочинності, вживанню учнями алкоголю, наркотиків.
 14. Розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із загальноосвітнього навчального закладу і за наявності підстав вирішує разом з батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання.
 15. Контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів.
 16. Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання.
 17. Звітує щороку  про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.
 18. Укладає угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
 19. Проводить міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлює відповідно до законодавства прямі зв’язки  з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
 20. Затверджує за погодженням профспілкового комітету правила внутрішкільного трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників навчально-виховного закладу.
 21. Здійснює контроль за якістю викладання, якістю знань, вмінь і навичок учнів із таких предметів: історії та правознавства, фізичної культури, "Захист Вітчизни” (хлопці),іноз.мови, факультативи з відповідних предметів. Здійснює контроль за роботою бібліотеки.
 22. Здійснює чергування по школі від адміністрації за потребою.
 23. Здійснює контроль за веденням адміністративно-господарської і фінансової роботи, контролює стан шкільного діловодства.
 24. Здійснює зміцнення, розвиток і раціональне використання навчально-матеріальної і навчально-технічної бази школи, забезпечення вимог санітарно-гігієнічного режиму, техніки безпеки, охорони праці, життя і здоров’я дітей.
 25. Несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.  
 26. Організація та контроль за проходженням медичного огляду вчителів ЗОШ .
 27. Організовує і контролює роботу  соціального педагога та психолога школи.

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Фіцай Василина Василівна

 1. Організовує календарне і перспективне планування діяльності вчителів початкових класів.
 2. Координує методичну роботу вчителів по виконанню навчальних планів і програм, а також розробку необхідної навчально-методичної документації в початкових класах.
 3. Впроваджує в практику роботи педколективу дослідження психолого-педагогічних наук, поширення ППД.
 4. Здійснює контроль за якістю навчально-виховного процесу та об’єктивної оцінки результатів загальноосвітньої підготовки учнів 1-4 класів.
 5. Здійснює контроль за роботою гуртків, курсів за вибором, індивідуальних та групових занять, навчальних екскурсій в початкових класах.
 6. Здійснює контроль за навчальним навантаженням учнів початкових класів.
 7. Забезпечує своєчасне оформлення належної звітної документації.
 8. Здійснює контроль за роботою класоводів 1-4 кл. в частині навчальної діяльності (класні журнали, особові справи учнів, робота з щоденниками, робота з зошитами учнів, контроль за успішністю та відвідуванням учнів).
 9. Організовує навчально-виховну роботу в 1-4 класах.
 10. Складає табель обліку робочого часу вчителів початкової школи.
 11. Складає тарифікаційні списки вчителів.
 12. Складає навчальний план та розклад уроків для 1-4 класів.
 13. Готує проекти наказів, розпоряджень та інших документів по основній діяльності школи І ступеня.
 14. Бере участь у підборі та розстановці педкадрів, організовує підвищення їх кваліфікації і педагогічної майстерності, а також в роботі по розвитку навчально-методичної бази.
 15. Бере участь у комплектації класів школи І ступеня.
 16. Вносить пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу, бере участь в підготовці і проведенні атестації педагогічних та інших працівників.
 17. Здійснює чергування по школі від адміністрації (середа).
 18. Здійснює контроль за якістю викладання, якістю знань, вмінь і навичок учнів, виконанням навчальних планів і програм із таких предметів: математики, фізики, інформатики, астрономії, факультативів з даних предметів. Контролює  роботу завідуючих навчальними  кабінетами.
 19. Погоджує свою діяльність з директором школи і іншими заступниками директора з НВР та заступником директора з АГР.
 20. Звітує про організацію, стан і результати навчальної роботи перед директором і педрадою;
 21. У відсутність директора виконує його обов’язки.
 22. Спрямовує роботу бібліотекарів при підбиранні потрібної літератури для учнів початкової школи.
 23. Організовує та координує методичну роботу з молодими спеціалістами в початкових класах.
 24.  Забезпечує своєчасне оформлення шкільної документації (звіти по школі, мережу, паспорт школи, статистичні дані про вчителів ЗОШ  на 1 жовтня, працевлаштування випускників).

 

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Омельяненко Микола Володимирович

 1. Організовує і контролює навчально-виховний процес школи ІІ і ІІІ ступеня.
 2. Здійснює контроль за якістю навчально-виховного процесу і об’єктивністю оцінювання результатів освітньої підготовки учнів.
 3. Здійснює контроль за якістю навчально-виховного процесу і виконанням навчальних планів і програм .
 4. Забезпечує виконання навчальних планів, програм, практичних, лабораторних та контрольних робіт.
 5. Організовує навчально-виховну роботу.
 6. Організовує роботу по підготовці і проведенню шкільних, районних олімпіад та державної підсумкової атестації, незалежного зовнішнього тестування.
 7. Надає допомогу учнівським колективам і суспільним організаціям в проведенні культурно-освітніх та оздоровчих заходів, здійснює комплектацію і приймає заходи по збереженню контингенту учнів в гуртках та інших об’єднаннях протягом навчального року;
 8. Контролює організацію професійного навчання учнів 10-х та 11-х класів.
 9. Забезпечує виконання навчальних планів, програм, практичних та лабораторних робіт.
 10. Організовує і контролює підготовку і проведення загальношкільних заходів навчального характеру.
 11. Складає розклад навчальних занять, індивідуальних і групових занять, навчальної практики та екскурсій для 5-11 класів.
 12. Складає табель обліку робочого часу педагогічних працівників.
 13. Складає навчальний план для 5-11 класів.
 14. Контролює явку та роботу вчителів. Здійснює заміни уроків, веде журнал заміни уроків та журнал індивідуальних та групових занять.
 15. Бере участь у підготовці і проведенні атестації педагогічних працівників школи.
 16. Здійснює контроль за якістю викладання, якістю знань, вмінь і навичок учнів, виконанням навчальних планів і програм із таких предметів: біології, географії, хімії,, природознавства, трудового навчання, музики, образотворчого мистецтва та фак.-в з відповідних предметів, також роботу шкільної художньої самодіяльності.
 17. Здійснює контроль за роботою класних керівників 5-11класів в частині навчальної діяльності (класні журнали, особові справи учнів, робота з щоденниками, контроль за успішністю та відвідуванням учнів).
 18. Готує проекти наказів, розпоряджень та іншу документацію по основній діяльності школи.
 19. Організовує роботу факультативних занять, курсів за вибором учнів.
 20. Здійснює контроль за проведенням факультативних занять, навчальних екскурсій та навчальної практики, індивідуальних і групових занять.
 21. Надає допомогу учнівським колективам і суспільним організаціям в проведенні культурно-освітніх та оздоровчих заходів.
 22. Бере участь в підборі та розстановці педкадрів, комплектації класів школи ІІ і ІІІ ступеня;
 23. Контролює роботи завідуючих навчальних кабінетів, майстерні.
 24. Погоджує свою діяльність з директором школи і іншими заступниками директора з НВР та заступником директора з АГР.
 25. Звітує про організацію, стан і результати навчальної роботи перед директором і педрадою;
 26. Здійснює чергування по школі від адміністрації (понеділок).
 27. Надає допомогу класним керівникам, організовує роботу їх МО.
 28. Контролює стан відвідування школи учнями 5-11 класів.
 29. Надає допомогу класним керівникам, організує  і контролює роботу їх МО.
 30. У відсутність директора виконує його обов’язки.

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Юришинець Оксана Михайлівна

 1. Забезпечує систему виховної роботи школи, основою якої є національно-культурне відродження, відновлення історичної пам’яті, формування національної свідомості учнів, становлення національної школи, національної системи виховання.
 2. Організує позаурочну виховну роботу з врахуванням інтересів, нахилів і здібностей учнів, побажань батьків на принципах взаємоповаги і співробітництва.
 3. Організовує реалізацію в роботі школи концепції національного виховання підростаючого покоління України.
 4. Керується правовими актами України, міжнародними правовими актами, загальною «Декларацією прав людини», «Декларацією прав дитини» та «Конвенцією прав дитини», нормативними державними документами.
 5. Організовує морально-правове виховання та залучення до цієї роботи працівників правоохоронних органів.
 6. Здійснює контроль за якістю викладання, якістю знань, вмінь і навичок учнів, виконанням навчальних планів і програм із таких предметів: укр..мова та літ-ра,світ.літ-ра та рос.мова,ОБЖ та сандружина,туристично-краєзнавча робота та фак.-в з відповідних предметів.
 7. Організовує та контролює роботу заочної школи та ГПД.
 8. Відповідає за захист прав та інтересів учнів.
 9. Організовує відпочинок учнів у канікулярний час.
 10. Складає план виховної роботи школи і контролює його виконання.
 11. Організовує комплектування і сприяє  збереженню контингенту учнів у гуртках та інших об’єднаннях протягом навчального року.
 12. Співпрацює з органами учнівського самоврядування і громадськими організаціями, надає їм організаційно-методичну допомогу і сприяє створенню умов для їх діяльності.
 13. Залучає до участі в позакласній роботі з учнями батьків, діячів культури, науки, працівників творчих спілок, товариств, громадських організацій.
 14. Контролює діяльність класних керівників з питань виховної роботи.
 15. Організує і контролює роботу педагога-організатора та шкільного музею.
 16. Бере участь в підборі класних керівників, підготовці і проведенні атестації вчителів і інших працівників школи.
 17. Готує проекти наказів, розпоряджень і інших документів з питань виховної роботи, позакласної роботи, профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Забезпечує своєчасне складання встановленої документації.
 18. Погоджує свою діяльність з директором школи і іншими заступниками директора з НВР та заступником директора з АГР.
 19. Звітує про організацію, стан і результати виховної роботи перед директором і педрадою;
 20. Організовує чергування учнів і вчителів по школі.
 21. Відповідає за інформаційний стенд І-го поверху.
 22. Здійснює чергування по школі від адміністрації (четвер).
 23. У відсутність директора виконує його обов’язки.
 24. Відповідає за роботу шкільної їдальні.
 25. Організовує та контролює облік, використання та збереження фондів шкільних підручників.
 26. Спрямовує роботу бібліотекарів при підбиранні потрібної літератури для учнів  школи.
 27. Надає допомогу учнівським колективам і суспільним організаціям в проведенні культурно-освітніх та оздоровчих заходів, здійснює комплектацію і приймає заходи по збереженню контингенту учнів в гуртках та інших об’єднаннях протягом навчального року.
 28. Здійснює контроль за станом медичного обслуговування учнів.
 29. Розробляє санітарно-гігієнічний режим роботи школи і контролює його виконання.
 30. Організує і контролює санітарно-гігієнічний режим роботи школи, формування у школярів здорового способу життя.
 31. Контролює відвідування школи учнями 1-4 класів.
 32. Спільно з вчителем інформатики Куцин О. В. відповідає за ведення шкільного сайту та шкільної газети.
 33. Співпрацює та контролює роботу учкому та дитячої організації «Рідний край».

 

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ

Бердар Василь Юрійович

 1. Відповідає  за збереження шкільного приміщення та майна.
 2. Відповідає за матеріальне забезпечення і організаційне проведення поточного ремонту, забезпечення навчально-виховного процесу.
 3. Відповідає за своєчасну і якісну підготовку шкільного приміщення до початку навчального року і до роботи у зимових умовах.
 4. Відповідає за дотримання санітарно-гігієнічних вимог до навчальних і загальношкільних приміщень.
 5. Проводить щотижневі огляди шкільного приміщення.
 6. Відповідає за протипожежну безпеку.
 7. Відповідає за підготовку і проведення інвентаризації матеріальних цінностей, своєчасне поставлення на баланс школи навчального і іншого обладнання.
 8. Відповідає за своєчасне списання матеріальних цінностей, яким вийшов термін використання;
 9. Складає наказ про закріплення за обслуговуючим персоналом конкретних ділянок і загальношкільних приміщень.
 10. Складає графік роботи навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу.
 11. Веде облік і контролює фактичне використання робочого часу технічними працівниками школи.
 12. Складає документацію для нарахування заробітної плати навчально-допоміжному та обслуговуючому персоналу.
 13. Забезпечує замовлення автотранспорту для потреб школи та забезпечення підвозу учнів до школи шкільним автобусом.
 14. Забезпечує санітарний стан шкільної території, її своєчасне прибирання та вивіз сміття.
 15. Забезпечує необхідним інвентарем для робіт по благоустрою школи, для підтримання чистоти і порядку внутрішкільних приміщень.
 16. Організує обслуговуючий персонал для участі в суботниках, генеральному прибиранні приміщень;
 17. Організує щоденне вологе прибирання у приміщеннях навчального закладу.
 18. Контролює витрати води, електроенергії та теплопостачання, забезпечує їх раціональне використання, веде відповідну документацію.
 19. Проводить інструктаж обслуговуючого персоналу.
 20. Складає проекти наказів, розпоряджень і інших документів з питань господарської роботи.
 21. Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітності.
 22. Погоджує свою роботу з директором школи.
 23. В відсутність директора виконує його обов’язки.

 

Провідний  спеціаліст-бухгалтер Бучко Олеся Василівна


Бухгалтер має завдання та обов’язки :

·         Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних.

·         Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

·         За погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

·         Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

·         Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.

·         Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

·         Бере участь у підготовці пропозицій щодо:
— внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу;
— розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності й контролю господарських операцій;
— забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності підприємства та інших питань, пов'язаних з інформацією про фінансове становище підприємства та результати його діяльності.

·         Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві.

·         Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Має право:

·         Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

·         Вносити на розгляд головного бухгалтера пропозиції про вдосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

·         В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.

·         Вимагати та отримувати особисто або за дорученням головного бухгалтера у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

·         Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

·         Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків

Відповідає:

·         За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

·         За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

·         За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України


Повинен знати:

·         Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

·         Облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу й технологію оброблення облікової інформації на підприємстві.

·         План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій.

·         Систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю.

·         Основи трудового законодавства.

·         Правила та норми охорони праці

 

 

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ

Грежинець Ганна Миколаївна

1. Організовує психологічне діагностування учнів школи.

2. Організовує сталу систему психологічної освіти вчителів.

3. Організовує проведення психолого-корекційної роботи з учнями.

4. Організовує допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультує з питань психологічних аспектів розвитку, навчання, виховання учнів.

5. Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процессу.

6. Організовує психолого-педагогічну діагностику готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку дитини.

7. Організовує психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх.

8. Сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей.

9. Сприяє вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя.

10. Сприяє формуванню психологічної культури вихованців, учнів, педагогів, батьків.

11. Сприяє здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків.

12. Сприяє забезпеченню здоров’я і безпеки довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

13. Сприяє підвищенню свого кваліфікаційного рівня.

14. Бере участь в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку.

15. Бере участь в роботі педагогічної ради, підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників школи, проведенні семінарів та засідань методичних об’єднань.

16. Бере участь у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного процесу.

17. Бере участь у формуванні та комплектуванні груп і класів дітей і учнів за індивідуальними показниками з метою диференційованого навчання та виховання.

18. Бере участь в роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей.

19. Бере участь в проходженні періодичного безкоштовного медичного обстеження.

20. Має право на самостійний вибір пріоритетних напрямів роботи, співвідношення різних видів робіт з огляду на потреби школи.

21. Має право на спеціальний кабінет, забезпечений методичним, матеріальним обладнанням.

22. Має право на захист професійної честі й гідності.

23. Має право на ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

24. Має право на захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

25. Має право на конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

26. Має право на підвищення кваліфікації.

27. Має право на проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

28. Контролює перехідні, переломні, кризові моменти у фізичному і психічному розвитку дітей та підлітків.

29. Розробляє річний, тижневий план роботи, затверджений директором і узгоджений з Центром практичної психології та соціальної роботи.

30. Розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій.

31. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації.

32. Забезпечує зв’язки школи із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів.

33. Забезпечує своєчасне подання директору школи і до центру професійного підпорядкування річний звіту про свою роботу.

34. Керується у свїй діяльності Законами України з питань освіти. Положенням про психологічну службу в системі освіти України, наказами органів управління освітою всіх рівнів.

35. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється під розписку з відповідними документами.

36. Погоджує свою роботу з директором школи.

37.Чергує від адміністрації школи в п»ятницю.

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ
Кубарич Марія Василівна

1. Організовує отримання діагностичних відомостей про учнів школи.

2.  Організовує взаємодії та взаємостосунки в системах: "людина - людина”, "людина - організація”, "людина - соціум”, "людина - суспільство”.

3. Організовує проведення заходів превентивно-профілактичного напрямку.

4. Організовує соціально – терапевтичну допомогу.

5. Організовує правові норми для захисту прав і інтересів учнівської молоді.

6. Організовує допомогу педагогічним працівникам в опануванні й розробці інноваційних програм і технологій, консультує з питань аспектів розвитку, навчання, виховання учнів.

7. Організовує просвітницьку роботу для батьків, приймає батьків (осіб, що її замінюють) з питань організації виховного процесу

8. Організовує соціально необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих за місцем проживання, в мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах.

9. Організовує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти.

10. Відповідає за організацію оздоровлення школярів.

11. Організовує допомогу в період соціального і професійного визначення особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді .

12.Організовує необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дітям, підліткам, які потребують піклування і підтримки (діти з обмеженими фізичними можливостями, сироти, напівсироти, діти-інваліди).

13. Організовує дитячим, молодіжним об’єднанням, угрупуванням.

14. Організовує профілактичну роботу з попередження девіантної поведінки, а також розробляє програми та проекти роботи з "дітьми вулиці.

15. Організовує роботу з групами ризику в умовах неформального спілкування

16. Організовує роботу по залученню громадських організацій , творчих спілок, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактико - виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи.

17. Організовує соціально-психологічне обстеження, надавати консультативну допомогу дітям та батькам з багатодітних, неповних, неблагонадійних та інших проблемних сімей;

18. Здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, державних установ, громадських організацій, відділів соціального захисту неповнолітніх, органів територіального самоврядування, громадськістю, організовувати їх взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікро соціумі.
19. Здійснює захист прав дітей в суспільстві.

20. Здійснює корекцію відхилень у поведінці школярів, молоді.

21. Здійснює профілактику правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму.
22. Здійснює прогнозування результатів процесу виховання з урахуванням найважливіших факторів розвитку особистості.

23. Здійснює виховання поваги до батьків, жінки, культурно-національних цінностей, духовних, історичних цінностей України.

24. Здійснює захист дитини від будь-яких форм фізичного і психічного насильства, запобігання вживанню ними алкоголю, наркотичних речовин, іншим шкідливим звичкам, пропагування здорового способу життя.

25. Здійснює чергування по школі від адміністрації (вівторок).

26. Сприяє здійсненню превентивного виховання, профілактики злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків.

26. Сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявляє задатки, розкриває здібності.

27. Сприяє подоланню особистісних, міжособистісних, внутрішньо сімейних конфліктів.

28. Сприяє прояву ініціативи, активізації суб’єктивної позиції вихованців.

29. Сприяє підвищенню свого професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури.

30. Сприяє вибору підлітками професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя.

31. Сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей.

32. Сприяє забезпеченню здоров’я і безпеки довірених йому учнів; дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

33. Бере участь в роботі педагогічної ради підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників школи.

34.Бере участь засіданнях ради школи, батьківського комітету школи, піклувальної ради закладу.

35. Бере участь в методичних семінарах, заняттях методичних об’єднаннях соціальних педагогів вчителів, коли ставиться питання про захист інтересів дітей і підлітків.

36. Бере участь в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку.

37. Бере участь у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного процесу;

38. Бере участь у формуванні та комплектуванні груп і класів дітей і учнів за індивідуальними показниками з метою диференційованого навчання та виховання.

39. Бере участь в роботі комісії з питань соціально-правового захисту дітей.

40. Має право на робочий кабінет забезпечений методичним, матеріальним обладнанням.

41.  Має право на захист професійної честі і гідності.

42. Має право на ознайомлення зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

43. Має право на захист своїх інтересів самостійно і /чи через представника/ , в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

44. Має право на конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

45.Має право на підвищення кваліфікації.

46. Має право на проходження атестації на відповідну кваліфікаційну категорію, не рідше одного разу в 5 років.

47. Має право на розгляд питання і прийняття рішення тільки в межах своєї компетенції.

48. Розробляє річний, тижневий план роботи, затверджений директором і узгоджений з Центром практичної психології та соціальної роботи.

49. Розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій.

50. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації.

51. Забезпечує зв’язки школи із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів.

52.Забезпечує своєчасне подання директору школи. Погоджує свою роботу з директором школи.

53.Відповідає за організацію індивідуального навчання учнів з особливими потребами.

54.Здійснює соціальний супровід учнів.

55.Контролює харчування учнів пільгової категорії.

 

УЧИТЕЛЬ

(посадові обов'язки)

1. Організовує навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.

2. Організовує стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури забезпечення свідомого вибору ними професії та формування готовності до функціонування в ринкових умовах.

3. Організовує забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.

4. Організовує проведення уроків й інших навчальних занять в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

5. Організовує реалізацію прийнятих в школі освітніх програм відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби навчання.

6. Організовує інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

7. Організовує вивчення учнями правил охорони праці.

8. Організовує умови для дотримання законних прав і свобод учнів.

9. Організовує індивідуальну, позакласну роботу з учнями з предмета, що викладає.

10. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

11. Забезпечує виконання правил і дотримується норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.

12. Забезпечує оперативне повідомлення керівників школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги .

13. Забезпечує покращення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.

14. Забезпечує допуск на заняття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.

15. Забезпечує заміну на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно за розпорядженням заступника директора школи з навчально-виховної роботи.

16. Забезпечує дотримування Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.

17. Забезпечує підготовку до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію.

18. Забезпечує дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя .

19. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації.

20. Забезпечує своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.

21. Забезпечує збереження обладнання, інвентаря, матеріалів, навчальних посібників, тощо, виховання в учнів бережливе ставлення до майна навчального-виховного закладу.

22. Здійснює вивчення індивідуальні особливості школярів, сприяння розвитку їхніх здібностей, талантів.

23. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.

24. Здійснює ведення в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.

25. Здійснює чергування по школі відповідно графіку чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв. до початку і протягом 20 хв. після закінчення занять.

26. Здійснює постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

27. Проходить періодичне медичне обстеження.

28. Залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчального навантаження. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується директором школи.

29. Здійснює захист учнів від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, запобігає шкідливим звичкам учнів, пропагує здоровий спосіб життя.

30. Здійснює виконання рішення педради, нарад, шкільних комісій, наказів і розпоряджень адміністрації.

31. Здійснює персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час проведення уроків, інших заходів в школі (категорично забороняється виставляти учнів із класу під час уроків).

32. Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атестації учнів.

33. Бере участь у діяльності методичного об'єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.

34. Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.

35. Бере участь у засіданнях ради школи, батьківського комітету школи, піклувальної ради закладу.

36. Бере участь в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку.

37. Бере участь у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції щодо вдосконалення виховного процесу.

38. Бере участь в обов'язкових планових загально шкільних заходах.

39. Має право на участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.

40. Має право на захист професійної честі й гідності.

41. Має право на ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.

42. Має право на захист своїх інтересів самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.

43. Має право на конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

44. Має право на вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методик оцінювання знань учнів.

45. Має право на підвищення своєї кваліфікації.

46. Має право на проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

47. Має право на надання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом, і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

48. Має право на розгляд питання і прийняття рішення тільки в межах своєї компетенції.

49. Розробляє річний (по-семестрово) календарний план роботи, затверджений директором та поурочні плани роботи.

50. Розробляє самостійне планування діяльності, яка визначена його посадовими обов'язками.

51. Погоджує свою роботу з директором школи, заступниками директора школи з НВР.

 

КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

1. Організовує роботу по формуванню колективу класу.

2. Організовує створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів.

3. Організовує життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства.

4. Організовує пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів у класі.

5. Організовує допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує причини неуспішності, забезпечує їх усунення.

6. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

7. Організовує умови для розвитку обдарованих дітей, вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси.

8. Організовує учнів на проведення загальношкільних лінійок.

9. Організовує харчування учнів у шкільній їдальні.

10. Організовує чергування учнів класу по школі та у навчальних кабінетах згідно графіка.

11. Організовує екскурсії , відпочинок учнів у канікулярний час .

12. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками.

13. Сприяє здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання.

14. Сприяє самовихованню і саморозвитку особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання.

15. Сприяє створенню сприятливих мікро середовища і морально-психологічного клімату для кожного в класі.

16. Сприяє покращенню умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров’я.

17. Сприяє підвищенню своєї професійної кваліфікації;

18. Сприяє оформленню класного куточка, веденню літопису класу, роботі учнів у шкільній дитячій організації;

19. Здійснює інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів:

20. Відповідає за життя і здоров’я учнів класу під час заходів які він проводить, а також дотримується їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України.

21. Здійснює постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

22. Здійснює дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів.

23. Здійснює оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

24. Здійснює планування виховної роботи в класі.

25. Здійснює ведення у встановленому порядку документації класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок, заповнення та контроль ведення вчителями-предметниками класного журналу, систематичне ведення особових справ учнів.

26. Проходить періодичне медичне обстеження.

27. Здійснює дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога;

28. Здійснює роботу по профілактиці правопорушень серед учнів класу.

29. Здійснює роботу по вивченню листка здоров’я кожного учня і оформляє відповідну сторінку класного журналу.

30. Здійснює ведення журналу обліку індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, з учнями з неблагонадійних сімей та з дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги.

31. Здійснює зв’язок з вчителем, що працював з класом у початковій ланці та з вчителями-предметниками з метою з’ясування: ступеня працездатності учня, ступеня пізнавальної діяльності, інтелектуальних можливостей школярів, дітей, що вимагають особливої педагогічної уваги.

32. Здійснює допомогу вчителям-предметникам в навчанні і вихованні учнів класу.

33. Здійснює постійний контроль за пропусками занять учнями, обліком в шкільних журналах, класних щоденниках, у журналі обліку відвідування школи, своєчасно реагує на пропуски занять учнями без поважних причин.

34. Здійснює систематичний контроль за відвідуванням та зовнішнім виглядом учнів.

35. Здійснює анкетування учнів з метою вивчення їх інтересів, здібностей, побажань, проводить колективні творчі справи (для організації і планування виховної роботи ).

36. Здійснює ознайомлення з читацькими формулярами учнів з метою вивчення їх читацьких інтересів;

37. Здійснює для учнів класу екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, свята, конкурси.

38. Здійснює проведення батьківських зборів, лекторіїв для батьків згідно плану роботи школи.

39. Контролює належний санітарний стан класного приміщення та збереження обладнання і меблів.

40. Здійснює відвідування учнів за місцем проживання, вивчає умови їх побуту.

41. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

42. Бере участь у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

43. Має право на участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи.

44. Має право на захист професійної честі й гідності.

45. Має право на ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень.

46. Має право на захист своїх інтересів самостійно і/чи чи тез представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

47. Має право на конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

48. Має право на вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників.

49. Має право на регулярне підвищення своєї кваліфікації

50. Має право на надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку .

51. Має право на проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

52. Має право на внесення пропозицій до адміністрації, педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів та їх соціальний захист.

53. Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації.

54. Забезпечує зв’язки учнів із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів.

55. Забезпечує своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.

56. Погоджує свою роботу з директором школи та заступником директора школи з виховної роботи.

 

ВИКЛАДАЧ ПРЕДМЕТУ “ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ”

Омельяненко Микола Володимирович

1. Організує, планує і проводить на високому науково-теоретичному рівні навчальні і позакласні заняття з предмету “Захист Вітчизни”.

2. Веде облік успішності і відвідування занять.

3. Вносить пропозиції по удосконаленню навчально-виховної роботи, втілює більш ефективні форми, методи і засоби навчання і виховання.

4. Вивчає особисті якості і індивідуальні особливості учнів-юнаків, готує їх до служби в рядах національної армії України.

5. Керує гуртками по вивченню основ військових справ, організує проведення військово-спортивних ігор.

6. Готовить разом з вчителями фізкультури учнів до здачі нормативів по стрільбі, метанню гранати і цивільної оборони.

7. Приймає участь в плануванні заходів патріотичного виховання в школі.

8. Організує співробітництво з вищими військовими навчальними закладами, військовими частинами і максимально використовує їх участь і допомогу з метою удосконалення навчання і патріотичного виховання учнів.

9. Забезпечує утворення і вдосконалення навчально-матеріальної бази кабінету допризовної підготовки.

10. Веде облік, організує збереження і ремонт зброї і військового майна.

11. Забезпечує дотримання правил безпеки при проведенні занять зі зброєю, бойовою технікою.

12. Складає звітність в установленій формі.

13. Відповідає за військову підготовку учнів.

14. Організує і проводить заняття з цивільної обороні.

15. Завідує військовим кабінетом.

16. Проводить роботу з військово-патріотичного виховання учнів.

17. Відповідає за охайний зовнішній вид учнів, їх зачіски.

18. Контролює дисципліну учнів в школі.

 

ЗАВІДУЮЧИЙ КАБІНЕТОМ, МАЙСТЕРНЕЮ

1.Відповідає за чистоту, естетичний та санітарний стан кабінету, майстерні і підсобних приміщень.

2.Відповідає за стан збереження в належному вигляді шкільних парт, стільців, інших меблів та інвентарю

3.Відповідає за безпечний стан учнівських робочих місць, приладів, інструментів.

4.Відповідає за систематичне проведення первинного і періодичного інструктажу з учнями та відповідне їх оформлення в журналі.

5.Відповідає за перевірку знань, а також виконання учнями правил і інструкцій з техніки безпеки.

6.Відповідає за щорічну розробку заходів з охорони праці для включення їх в плани і угоду з охорони праці.

7.Відповідає за стан зберігання матеріальних цінностей у ввіреному йому приміщенні.

8.Здіснює інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час занять з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

9.Здіснює виконання постанов, розпоряджень і наказів МО України та іншого законодавства і профспілкових органів з питань охорони праці.

10.Здіснює оформлення приміщення, погоджуючи з адміністрацією та залучаючи до цієї роботи учнів, батьків, громадські організації.

11.Здіснює відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час занять які він проводить.

12.Здіснює оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги..

13.Проходить періодичне медичне обстеження.

14.Здіснює дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога.

15.Здіснює складання поточного та перспективного планів роботи кабінету, майстерень, спортивного залу, планує оновлення матеріальної бази наочностей, навчальних посібників; подає заявку адміністрації школи на придбання необхідного обладнання для проведення лабораторних, практичних робіт, демонстраційних дослідів та інше.

16.Здіснює складання і щорічний перегляд інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки. Здійснює нагляд за їх виконанням.

17.Здіснює створення всіх необхідних умов забезпечення безпечних умов навчання, проведення лабораторних занять та інших робіт, тільки при наявності відповідного обладнання, яке вимагається правилами і нормами охорони праці.

18.Здіснює за розпорядженням адміністрації закупку необхідного обладнання для приміщення.

19.Здіснює контроль обладнання з протипожежної безпеки, медичних та індивідуальних засобів захисту, а також поновлює наочну агітацію з питань забезпечення безпеки життєдіяльності.

20.Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

21.Бере участь у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

22.Має право не допускати проведення занять, пов'язаних із небезпекою для життя і здоров'я учнів і працівників школи, з повідомленням про це директора школи чи заступника директора з навчально-виховної роботи.

23.Має право на участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи.

24.Має право на захист професійної честі й гідності.

25.Має право на ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень.

26.Має право на захист своїх інтересів самостійно і/чи чи тез представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

27.Має право на конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

28.Має право на надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

29.Має право на проходження атестації кабінету на добровільній основі.

30.Забезпечує своєчасне складання встановленої звітної документації.

31.Забезпечує своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.

32.Погоджує свою роботу з директором школи, заступниками директора школи з навчально-виховної роботи та господарської роботи.

 

ПЕДАГОГ - ОРГАНІЗАТОР

Аннишинець Ангеліна Іванівна 

 Палагусинець Ганна  Іванівна

1. Організовує проведення організаційно-масової та культурно-освітньої роботи в дитячих та юнацьких організаціях, дозвілля та відпочинку дітей за місцем проживання.

2. Організовує діяльність дитячих і громадських організацій, об’єднань , допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.

3. Організовує умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організації, об’єднання.

4. Організовує наочне оформлення школи за тематикою роботи, яку проводить.

5. Організовує дітей і підлітків до роботи в гуртках, секціях, клубах, товариствах за інтересами школи, в позашкільних закладах, за місцем проживання. Особливу увагу приділяє дітям, схильним до правопорушень, з неблагополучних сімей.

6. Організовує заходи щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, здійснює індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними дітьми, підлітками.

7. Організовує канікулярний відпочинок учнів.

8. Організовує літній відпочинок школярів: створення оздоровчих таборів різних типів, залучення до них, в першу чергу, дітей-сиріт, напівсиріт, дітей із багатодітних, малозабезпечених, неблагополучних сімей.

9. Організовує роботу органів учнівського самоврядування і шкільних громадських організацій, надає їм організаційно-методичну допомогу і сприяє створенню умов для діяльності.

10. Організовує планування своєї роботи, веде у встановленому порядку документацію.

11. Організовує консультативну допомогу батькам, педагогічним працівникам.

12. Сприяє впровадженню кращих народних традицій, звичаїв, обрядів, свят, вихованню поваги до рідної мови, народного танцю, пісні, музики.

13. Сприяє оновленню змісту і форм діяльності організацій, об’єднань, організовує їхню колективно-творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя.

14. Сприяє розвитку і задоволенню інтересів, організації дозвілля  школярів, вихованців груп продовженого дня.

15. Сприяє класним керівникам, вихователям у проведенні культурно-освітньої роботи з учнями, змістовній організації відпочинку та дозвілля.

16. Має право на самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і планування її на основі плану роботи школи і педагогічної діяльності.

17. Має право на участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи; участь у роботі педагогічної ради школи.

18. Має право на захист професійної честі й гідності.

19. Має право на ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

20. Має право на захист своїх інтересів самостійно і/або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного або службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

21. Має право на конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством.

22. Має право на підвищення своєї кваліфікації.

23. Має право на атестацію на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.

24. Має право на надання учням під час занять, перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Правилами заохочення і покарання учнів школи.

25. Відповідає за здоров’я і безпеку довірених йому учнів, дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

 1. Відповідає за дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога в школі, в побуті, в громадських місцях.
 2. Контролює стан відвідування учнями школи,спізнення та сан-гіг.стан школи.

27Погоджує свою роботу з директором школи, заступником директора школи з виховної роботи.

 

ЗАВІДУВАЧ  БІБЛІОТЕКИ

Попович Олеся Петрівна

1. Розробляє та затверджує Правила користування бібліотекою згідно з Типовими правилами користування бібліотекою.

2. Розподіляє посадові обов’язки бібліотечних працівників та подає їх на затвердження директору начального закладу.

3. Складає плани та звіти роботи бібліотеки відповідно до планів навчально-виховної роботи навчального закладу.

4. Формує бібліотечний фонд: здійснює замовлення на комплектування фонду програмними творами, навчальною літературою, довідково-енциклопедичними виданнями.

5. Організовує бібліотечний фонд:

- здійснює облік документів (надходження, видачу, вибуття).

- проводить технічне обробляння документів.

- організовує розміщення і збереження фонду.

- перевіряє правильність розстановки документів.

- проводить періодичні перевірки фонду.

6. Веде роботу з підручниками.

- опрацьовує перелік рекомендованих підручників, замовляє їх та контролює  надходження;

- аналізує забезпеченість учнів підручниками;

- організовує розміщення і збереження підручників у окремому приміщенні, забезпечує своєчасну видачу та збір підручників.

7. Контролює ведення довідково-бібліографічного апарату.

8. Контролює диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування на абонементі та в читальній залі.

9. Обслуговує педагогів на абонементі навчальної літератури.

10. Популяризує видання за допомогою індивідуальних та масових форм роботи спільно з педагогічним колективом.

11. Здійснює моніторинг читацької активності.

12. Консультує педагогів з питань правил користування бібліотекою та бібліотечними книгами.

13. Організовує замовлення на забезпечення бібліотеки необхідною бібтехнікою, обладнанням тощо.

14. Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології.

15. Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.

 

БІБЛІОТЕКАР

1. Сприяє формуванню бібліотечного фонду  (вивчає стан фонду та читацький попит).

2. Бере участь в організації бібліотечного фонду:

- здійснює технічне оброблення документів;

- перевіряє правильність розстановки фонду;

- здійснює заходи щодо збереження бібліотечного фонду, проводить його періодичні перевірки;

- забезпечує належний контроль за документами, що видані користувачам. - веде роботу з боржниками основного фонду бібліотеки.

3. Веде та редагує довідково-бібліографічний апарат.

4. Забезпечує диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування:

- обслуговує учнів, педагогів і батьків у бібліотеці;

-складає колективні та індивідуальні плани читання;

- складає рекомендаційні списки програмних творів та творів для позашкільного читання;

- формує у користувачів навички незалежного бібліотечного користування, вчить грамотному пошуку інформації за каталогами, сприяє розвитку самостійності користувача в пошуку та обробленні інформації;

- вивчає читацькі запити, проводить анкетування;

- веде індивідуальну та масову роботу з користувачами (бесіди, огляди), яка стимулює читання;

- проводить аналіз читацьких формулярів;

- консультує педагогів і батьків з питань правил користування бібліотечною книжкою, читання учнів та родинного читання.

5. Сприяє роботі гуртків, які працюють у школі.

6. Організовує роботу бібліотечного активу.

7. Веде облік виконаної роботи.

8.забезпечує своєчасне оформлення  інформаційного стенду.

9. Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології.

10. Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.

11. Виконує окремі додаткові доручення професійного характеру.

12.Графік роботи бібліотеки: 8.00-16.00 к.ч. - Попович Олеся Петрівна

                                                

 

МЕДСЕСТРА ШКОЛИ

Дикун Ірина Михайлівна

1. Організовує здійснення заходів з охорони здоров'я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у закладах освіти.

2. Організовує обстеження учнів перед прийомом на навчання, протягом всього навчального року та під час організації спортивно-оздоровчих заходів у канікулярний час.

3. Організовує санітарно-просвітницьку роз'яснювальну роботу та участь у ній серед персоналу школи, батьків та учнів.

4. Організовує здійснення нагляду за якісним харчуванням та дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у шкільній їдальні.

5. Організовує проведення просвітницької роботи з питань здорового способу життя, дотримання санітарно-гігієнічних норм особистого життя та праці.

6. Організовує медичний огляд учнів за графіком, затвердженим керівником закладу освіти.

7. Організовує роботу по профілактиці травматизму, обліку та аналізу випадків травм.

8. Організовує щеплення відповідно до наказу МОЗ України № 14 від 25.01.96р.

9. Здійснює медичну допомогу тим, хто її потребує.

10. Здійснює профілактичні заходи.

11. Здійснює повсякденну роботу, яка забезпечує створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі.

12. Здійснює під час прийому учнів на навчання, організації спортивно-туристських заходів контроль проходження ними медичного обстеження, наявність довідок про стан здоров'я та інших документів;

13. Здійснює облік медикаментів і є матеріально відповідальною за їх одержання і придбання, поповнює аптечку відповідними препаратами та медикаментами, контролює допустимі терміни зберігання медикаментів.

14. Здійснює подачу керівнику письмового звіту про свою діяльність за певний термін роботи;

15. Здійснює підвищення свого професійного рівня шляхом регулярного проходження курсової перепідготовки у медичних закладах.

16. Здійснює контроль за диспансерною групою хворих і проводить їх оздоровлення, в тому числі безпосередньо в школі, в разу необхідності супроводжує групи для оздоровлення в табори, санаторії і в інші місцевості.

17. Здійснює медичний контроль за проведенням фізичного виховання в школі, а також режимом навчальної роботи, трудовим навчанням, організацією харчування школярів, за проведенням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

18. Здійснює аналіз результатів медичного огляду школярів на підставі якого розробити план заходів, направлених на покращення здоров’я школярів.

19. Здійснює заключення про стан здоров’я (з урахуванням записів лікарів-спеціалістів), визначити медичну групу для занять фізичним вихованням і призначити лікувально-оздоровчі заходи.

20. Контролює якість харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог у їдальні,веде облік харчування;

21. Контролює своєчасне проходження медичного огляду всіма працівниками.

22. Контролює наявність санітарних книжок у працівників під час прийому їх на роботу.

23. Контролює документацію учнів направлених на оздоровлення, на приписну комісію, тощо;

24. Має право на участь в управлінні школою в порядку, який визначається Статутом школи.

25. Має право на ознайомлення із скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень.

26. Має право на захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у судовому порядку у випадку дисциплінарного чи службового розслідування.

27. Має право на конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

28. Має право на підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації за рахунок навчального закладу.

29. Має право на висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з охорони здоров’я учнів та дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

30. Має право одержувати від керівника закладу освіти та його заступників інформацію нормативно-правового і організаційного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

31. Відповідає за охорону здоров'я учнів школи, виконання належних санітарно-гігієнічних вимог до організації навчально-виховного процесу.

32. Відповідає за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, визначених цією інструкцією, медсестра несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

33. Відповідає за використання методів психічного чи фізичного насилля над особистістю учня, а також скоєння аморального вчинку медсестра може бути звільнена з посади відповідно до трудового законодавства й Закону України «Про освіту».

34. Відповідає за навмисно завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки медсестра несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.

35. Працює за графіком, затвердженим керівником закладу освіти;

36. Працює у тісній взаємодії з учителями, класними керівниками й батьками учнів, систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до її компетенції, з адміністрацією та вчителями;

37. Працює з місцевими органами управління медичними закладами і дотримується положень їхніх розпорядчих документів, дія яких розповсюджується на заклади освіти.

38. Веде і планує поточну та звітну документацію.

39. Веде і планує свою роботу на рік. План роботи затверджується керівником закладу освіти.

40. Погоджує свою роботу з директором школи.

 

АДМІНІСТРАТОР ЇДАЛЬНІ

1. Відповідає за дотримання санітарно-гігієнічних умов харчування учнів.

2. Контролює своєчасне та вірне оформлення замовлень на харчування класними керівниками 1-4 класів.

3. Відповідає за своєчасне накриття та сервірування столів.

4. Контролює режим харчування учнів.

5. Контролює своєчасне отримання учнями десерту.

6. Своєчасно складає звіти про використані кошти.

7. Сприяє естетичному оформленню приміщення шкільної їдальні.

8. Контролює правильність заповнення довідок класоводами та класними керівниками на учнів, які не харчувалися внаслідок хвороби.

9. Інформує чергового адміністратора про НС, які виникають під час організації гарячого харчування учнів.

 

ДІЛОВОД

Аннишинець Наталія Миколаївна

Загальні вимоги:

 • діловод призначається на посаду і звільняється з неї директором школи; на посаду діловода призначаються особи, які мають професійно-технічну освіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню освіту і спеціальну підготовку за встановленою програмою (без вимог до стажу роботи);
 • діловод підпорядковується безпосередньо директору школи; під час виконання посадових обов'язків діловод керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами, які стосуються ведення діловодства; стандартами уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; законодавством про працю та інструкцією про порядок ведення трудових книжок; правилами орфографії і пунктуації; правилами роботи з оргтехнікою; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією;
 • працює в режимі робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня;
 • взаємодіє в процесі своєї діяльності з педагогічним, адміністративним і обслуговуючим персоналом з питань підготовки і подання необхідної інформації та матеріалів на засідання ради школи, педагогічної і учнівської рад, перевірки виконання доручень, наказів і розпоряджень адміністрації школи, керівника установи, кадрової, фінансово-господарської діяльності школи, установи;
 • виконує накази та розпорядження директора школи, не покидає робоче місце без дозволу директора школи.

Здійснює:

 • виконання технічних функцій щодо забезпечення і обслуговування роботи директора школи та його заступників;
 • ведення діловодства (особові справи учнів, вчителів, книги наказів, візитаційну книгу, книги вхідних та вихідних документів, книгу видачі довідок, книгу обліку відвідування учнів, книгу чергового адміністратора, алфавітну книгу обліку дітей, облік справ учнів і працівників школи та ін.);
 • отримання для директора школи і його заступників відомостей про працівників школи, викликає за дорученням директора працівників школи, учнів;
 • телефонні переговори директора школи;
 • прийом і передачу телефонограм, записує під час відсутності директора школи прийняті повідомлення і доводить їх до його відома;
 • роботу щодо підготовки загальних зборів працівників школи, засідань ради школи, педагогічної ради, а також нарад, які проводить директор школи, керівник установи (збір необхідних матеріалів;
 • повідомлення учасників про час, місце, порядок денний наради та їх реєстрацію), за дорученням директора школи, керівника установи веде і оформляє протоколи засідань і нарад;
 • контроль за канцелярськими приладдям, організаційною технікою, створює умови, які сприяють ефективній роботі директора школи;
 • передачу і прийом інформації щодо роботи школи;
 • друк за вказівкою директора школи різних документів і матеріалів;
 • прийом кореспонденції, що надходить на ім'я директора школи, здійснює її систематизацію відповідно до прийнятого в школі порядку і передає її після розгляду;
 • оформлення особових справ відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх збереження і у визначені строки здає їх до архіву;
 • слідкує за термінами виконання доручень директора школи, взятих на контроль директором, за призначенням конкретним виконавцям для використання її в процесі їхньої роботи або підготовки;
 • відправку кореспонденції;
 • прийом особистих заяв працівників, учнів та їхніх батьків (осіб, які їх замінюють), документів на підпис директору школи;
 • прийом відвідувачів, забезпечує оперативність розгляду прохань і пропозицій працівників;
 • документальне забезпечення кадрової роботи в школі, ( за згодою) веде книгу наказів і зберігає її, веде і зберігає журнал обліку руху трудових книжок, зберігає і веде у встановленому порядку трудові книжки працівників.
 • Відповідає за облік дітей закріпленого мікрорайону навчального закладу.

Має право:

 • вимагати від працівників школи, установи а в разі необхідності й від адміністрації школи необхідну інформацію і матеріали, а також пояснення щодо причин затримки виконання доручень, які взяті на контроль;
 • вимагати від виконавців доопрацювання документів, підготовлених з порушенням встановлених правил складання й оформлення документів;
 • візувати проекти документів, пов'язаних з управлінською діяльністю школи, установи;
 • вносити на розгляд адміністрації школи пропозиції щодо покращення роботи з документами, удосконалення форм і методів управлінської діяльності з урахуванням застосування організаційної і обчислювальної техніки.

Відповідає:

 • за невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, діловод несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством;
 • за систематизацію та збереження документації в шкільному архіві.

 

ЛАБОРАНТ

Загальні вимоги:

 • лаборант призначається на посаду і звільняється з неї директором школи;
 • Лаборант повинен мати середню професійну освіту (без вимог до стажу роботи) чи початкову професійну освіту, спеціальну підготовку за встановленою програмою і стаж роботи за цим профілем не менше ніж 2 роки. Особа, яка не має спеціальної підготовки чи необхідного стажу, але володіє достатнім практичним досвідом і виконує якісно і в повному обсязі покладені на неї посадові обов’язки, як виняток, може бути призначена на посаду лаборанта;
 • лаборант підпорядковується безпосередньо вчителю, який виконує обов’язки завідувача кабінету, а в разі обслуговування декількох кабінетів – заступнику директора школи з навчально-виховної роботи;
 • у своїй діяльності лаборант керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами вищих інстанцій, які стосуються специфіки роботи кабінетів, відповідними стандартами і технічними вимогами, правилами експлуатації лабораторного обладнання і контрольно-вимірної апаратури; правилами експлуатації обчислювальної техніки; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією;
 • постійно знаходиться на робочому місці з 8.00 до 16.00. Не залишає робоче місце без дозволу заступника директора школи по господарчій частині чи директора школи;
 • працює в режимі робочого тижня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи;
 • виконує накази та розпорядження заступника директора школи по господарчій частині та директора школи;
 • у період канікул, який не збігається з відпусткою, виконує господарські та інші роботи відповідно до розпоряджень директора школи чи його заступника з навчально-виховної роботи;
 • проходить інструктаж з техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під керівництвом завідувача відповідного кабінету чи заступника директора школи з навчально-виховної роботи;
 • працює в тісній взаємодії з учителями відповідних предметів.

Здійснює:

 • надання допомоги вчителю (вчителям) в організації і проведенні навчальних занять, обслуговуванні та підтримуванні в робочому стані обладнання навчальних кабінетів;
 • підготовку приладів і обладнання для проведення екперементів і дослідів на уроках фізики, хімії, географії, біології тощо. підготовку і проведення практичних, лабораторних робіт з даних предметів, згідно поданих заявок вчителів.
 • Забезпечує учнів під час виконання лабораторних і практичних робіт необхідними для їх проведення обладнанням, матеріалами, реактивами тощо;
 • різноманітні обчислювальні й графічні роботи, пов’язані з навчальними заняттями, які проводяться;
 • поточний ремонт приладів та обладнання в кабінетах школи згідно поданих заявок вчителів, слідкує за справністю лабораторного обладнання;
 • облік витрачених матеріалів, складає звітність відповідно до встановленої форми;
 • роботи по наведенню санітарно-технічного порядку в кабінетах та лаборантських ( прибирання, контроль за збереженням меблів і обладнання );
 • допомогу вчителям в одержанні, збереженні та списанні обладнання і приладів в кабінетах школи;
 • миття хімічного посуду під час і після проведення лабораторних робіт в старших класах;
 • контроль за роботою витяжних шаф та санітарно-технічного обладнання в кабінетах;
 • контроль за роботою електрообладнання в кабінетах;
 • розмноження за вказівкою вчителя, завідувача кабінету дидактичних матеріалів;
 • упорядкування обладнання після проведення лабораторних, практичних, демонстраційних робіт;
 • в разі потреби миє і чистить обладнання з дотриманням відповідних інструкцій щодо його експлуатації;
 • дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки;
 • роботу по розширенню матеріальної бази кабінету, складає за дорученням завідувача кабінету заявки на обладнання і необхідні матеріали, підтримує зв’язки з навчальними колекторами, фільмотеками та іншими подібними організаторами.
 • виконання некваліфікованих ремонтних робіт по підготовці школи до нового навчального року під час ремонту школи (в канікулярний період);
 • негайно сповіщає робітника з обслуговування і поточного ремонту будівель, споруд і обладнання про несправність електро і санітарно-гігієнічного обладнання, поламані двері, замки, вікна, розбите скло на закріпленій за ним ділянці.

Має право:

 • забороняти користуватися несправним обладнанням (приладами/інструментами, технічними засобами тощо);
 • відразу ж забороняти дії, що спричиняють явні порушення правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час користування обладнанням і матеріалами, закріпленими за кабінетом;
 • на обладнання робочого місця згідно з встановленими нормами, які забезпечують можливість виконання ним посадових обов'язків;
 • на спецодяг згідно норм.

Відповідає:

 • за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статусу і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень адміністрації і педагогічних працівників школи, а також посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, лаборант несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством;.

 

РОБІТНИК
З ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ШКОЛИ

Загальні вимоги:

 • робітник з обслуговування та поточного ремонту будівель, споруд та обладнання (далі - робітник) приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської роботи. На цю роботу приймаються особи, що досягли 18-річного віку, мають відповідну підготовку;
 • робітник підпорядкований безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської роботи;
 • у своїй роботі робітник керується постановами місцевих органів з питань санітарії, благоустрою, зовнішнього вигляду та стану будівель; правилами санітарії та гігієни щодо утримання вулиць, приміщень тощо; правилами експлуатації обладнання, що обслуговується; правилами безпеки під час виконання ремонтно-будівельних робіт; правилами й нормами охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи і цією Інструкцією;
 • постійно знаходиться на робочому місці з 8.00 до 16.00. Не покидає робоче місце без дозволу заступника директора з адміністративно-господарської роботи;
 • працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи;
 • виконує накази та розпорядження директора школи та заступника директора з адміністративно-господарської роботи;
 • проходить інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.

Здійснює:

 • підтримування в належному стані будівель і території школи; підтримування в робочому стані систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газо- і енергопостачання, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, що забезпечує нормальну роботу школи; проведення поточних ремонтних робіт різного профілю;
 • проведення сезонну підготовку будівель, споруд, обладнання, механізмів; проведення усунення пошкоджень обладнання, механізмів та меблів за заявками працівників школи;
 • періодичний огляд технічного стану будівель, споруд, обладнання, механізмів, їх технічне обслуговування і поточний ремонт з виконанням усіх ремонтних робіт (штукатурних, малярних, бетонних та ін.) із застосуванням риштувань, підвісних та інших підйомних пристосувань;
 • поточний ремонт і технічне обслуговування систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, механізмів, конструкцій із виконанням слюсарних, зварювальних, паяльних робіт;
 • монтаж, демонтаж і поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт;
 • поточний ремонт меблів в школі, встановлювати скло в вікна, встановлювати замки в двері та виконувати інші столярні роботи;
 • обслуговування, поточний ремонт та наладку сантехнічного обладнання в школі та їдальні;
 • дотримання технології виконання ремонтно-будівельних, слюсарних, електротехнічних і зварювальних робіт;
 • правил експлуатації і утримання будівель, обладнання, механізмів, машин, споруд;
 • правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки;
 • облік витрат води, електроенергії та інших видів енергоносіїв на підставі показів відповідних приладів (лічильників);
 • дотримання правил санітарії в виділених для роботи працівника приміщеннях;
 • участь в щорічному ремонті в канікулярний період;
 • при відсутності заступника директора з адміністративно-господарської роботи облік необхідного для роботи обладнання та матеріалів школи;
 • чергування по школі згідно графіка чергувань, а також по виробничій необхідності.

Має право:

 • бути забезпеченим відповідним обладнанням, інструментами, матеріалами, засобами індивідуального захисту і спецодягом відповідно до встановлених норм;
 • забороняти використання непрацюючих та небезпечних об’єктів (обладнання, машин, механізмів, приладів, конструкцій тощо);
 • відмовитись від проведення небезпечних для життя і здоров’я робіт в умовах нездійснення необхідних заходів безпеки;
 • ознайомлення із скаргами та іншими документами, які містять оцінку її роботи, надання щодо них пояснень;
 • захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, в тому числі адвоката, у судовому порядку у випадку дисциплінарного чи службового розслідування;
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом;
 • висування вимог до керівника закладу (письмово та усно) щодо дотримання положень нормативних документів з організації ремонтних робіт у школі;
 • на обладнання робочого місця згідно з встановленими нормами, які забезпечують можливість виконання ним посадових обов'язків.

Відповідає:

 • за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, робітник несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством..

 

ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ

Загальні вимоги:

 • прибиральник службових приміщень приймається на роботу і звільняється з неї директором школи за поданням заступника директора з адміністративно-господарської роботи (без вимог до освіти й досвіду роботи);
 • прибиральник службових приміщень підпорядкований безпосередньо заступнику директора з адміністративно-господарської роботи;
 • у своїй роботі прибиральник службових приміщень керується правилами санітарії та гігієни щодо утримання приміщень школи; інструкціями щодо призначення та упорядкування обладнання, яке обслуговується; правилами прибирання, безпечного користування миючими та дезінфікуючими засобами, експлуатації санітарно-технічного обладнання; загальними правилами й нормами охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи, цією Інструкцією;
 • працює в режимі нормованого робочого дня за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи;
 • проходить інструктаж з правил санітарії та гігієни, правил прибирання, безпечного користування миючими та дезінфікуючими засобами, експлуатації санітарно-технічного обладнання, а також з техніки безпеки та пожежної безпеки під керівництвом заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи.

Здійснює:

 • підтримку належного санітарного стану і порядку на закріпленій за ним ділянці;
 • прибирання закріплених за ним службових та навчальних приміщень школи (класи, кабінети, коридори, сходи, санвузли, туалети тощо), згідно норм прибирання;
 • прибирання пилу із стін, стелі, підвіконників, меблів і килимових покриттів вручну щітками або пилососами, підмітає та миє стіни, підлогу, віконні рами та скло, меблі та килимові вироби, один раз на тиждень підбілювати стіни, мити дверні блоки, стіни в туалетах.
 • очищення урни від паперів і промиває їх дезінфікуючим розчином, збирає сміття і відносить його на смітник у дворі;
 • очищення та дезінфекцію унітазів, раковин та іншого санітарно-технічного обладнання;
 • дотримування правил санітарії та гігієни у приміщеннях і здійснює провітрювання останніх;
 • вмикає та вимикає освітлення у встановленому режимі;
 • підготовку до використання з дотриманням правил безпеки необхідних миючих та дезінфікуючих розчинів;
 • дотримання правил техніки безпеки та протипожежної безпеки;
 • догляд за порядком на закріпленій за ним ділянці, тактовно запобігає порушенням порядку з боку учнів і у випадку непослуху сповіщає про це чергового педагога;
 • обхід закріпленої за ним ділянки, на початку і в кінці кожного робочого дня, з метою перевірки стану обладнання, меблів, замків, віконного скла, кранів, раковин, санвузлів, електроприладів (вимикачів, розеток, ламп тощо) та опалювальних приладів;
 • дотримання робочого часу, постійно знаходиться на робочому місці. Не покидати робоче місце без дозволу заступника директора школи з адміністративно-господарської роботи чи директора школи;
 • чергування по школі згідно графіку чергувань, а також по виробничій необхідності згідно розпорядження адміністрації школи;
 • виконання наказів та розпоряджень директора школи та заступника директора з адміністративно-господарської роботи;
 • виконання некваліфікованих ремонтних робіт по підготовці школи до нового навчального року під час ремонту школи (в канікулярний період);
 • негайно сповіщає робітника з обслуговування і поточного ремонту будівель, споруд і обладнання про несправність електро- і санітарно-гігієнічного обладнання, поламані двері, замки, вікна, розбите скло на закріпленій за ним ділянці.

Має право на:

 • отримання миючих засобів, інвентарю та іншого матеріалу для прибирання, приміщення для їх зберігання;
 • отримання спецодягу відповідно до встановлених норм.

Відповідає:

 • за невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних наказів і розпоряджень адміністрації школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених цією Інструкцією, прибиральник службових приміщень несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

 

СТОРОЖ

Загальні  вимоги

 • сторож  приймається  на  роботу  і  звільняється  з  неї  директором  школи  за  поданням  заступника  директора  з  адміністративно-господарської  роботи.  На  цю  роботу  приймаються  особи,  що  досягли  18-річного  віку  (без  вимог  до  освіти  та  досвіду  роботи).
 • сторож  підпорядкований  безпосередньо  заступнику  директора  школи  з  адміністративно-господарської  роботи.
 • у  своїй  роботі  сторож  керується  правилами  охорони  будівель  в  нічний  час,  загальними  правилами  і  нормами  охорони  праці,  виробничої  санітарії  і  протипожежного  захисту,  а  також  Статутом  і  Правилами  внутрішнього  трудового  розпорядку  школи  і  цією  Інструкцією.
 • повинен знати  стан  об’єкту,  що  знаходиться  під  охороною,  місця  телефонного  зв’язку,  внутрішкільної  сигналізації,  протипожежної  безпеки  та  вміти  ними  користуватись;
 • забороняється  займатись  під  час  чергування  сторонніми  справами,  які  не  входять  до  посадових  обов’язків  сторожа;
 • працює  в  режимі  нормованого  робочого  дня  за  графіком,  складеним  виходячи  із  40-годинного  робочого  тижня  і  затвердженим  директором  школи  за  поданням  заступника  директора  школи  з  адміністративно-господарської  роботи;
 • проходить  інструктаж  під  керівництвом  заступника  директора  школи  з  адміністративно-господарської  роботи  з  правил  охорони  приміщень  і  території  будівель   у  нічний  час,  техніки  безпеки,  пожежної  безпеки,  правил  поведінки  в  разі  виникнення  аварійних  ситуацій. 

Здійснює:

 • охорону  будівлі  школи  і  шкільного  майна  у  денний  і  нічний  час;
 • при  прийняті  об’єкту  під  охорону оглядає обладнання  школи,  впевнившись  в  його  працездатності,  про  виявлені  недоліки  своєчасно  доповідати  заступнику директора  школи з господарської роботи та директору школи;
 • у  разі  пошкодження  замків,  дверей,  вікон,  виникнення  пожежі,  аварійних  ситуацій,  пов’язаних  із  системами  тепло-,  водо-,  енергопостачання  негайно  повідомляє  директора  школи,  заступника  директора  школи  з  адміністративно-господарської  роботи,  відповідні  аварійні  та  інші  служби  (пожежну  охорону,  міліцію  тощо).
 • огляд  приміщення  школи,  території,  зробити  відповідні  записи  в  журнал  чергового  охоронника; постійне  знаходження  на  об’єкті,  не  відлучається  і  не  закінчує  роботу  по  охороні  до  передачі  об’єкта  під  охорону  іншому  сторожу чи черговому;
 • при  проникненні  на  об’єкт  сторонніх  осіб  необхідно  приймає  міри  по  затриманню  порушника,  використовуючи  при  цьому  телефон,  засоби  сигналізації,  тощо;
 • в  випадках  виявлення  прояву  правопорушень,  пошкодження  шкільного  обладнання  та  інших недоліків  своєчасно  доповідає  про  це  директору  школи,  органам внутрішніх  справ;
 • під  час  чергування  через  кожні  2  години  обходить  будівлю  школи,  її  територію  з  метою  перевірки  її  цілісності,  непошкодженості  замків,  грат  на  вікнах,  систем  життєзабезпечення  школи;
 • при  виникненні  пожежі  викликає  пожежну  охорону,  приймає  міри  по  ліквідації  пожежі..  По  прибутті  в  школу  директора,  а  також  інших  перевіряючих  осіб  доповідати  про  результати  чергування; контроль  за  економікою  енергоресурсів.

Має право на:

 • надання  йому  спеціального  приміщення  для  власних  речей. 

Відповідає:

 • за  невиконання  чи  неналежне  виконання  без  поважних  причин  Правил  внутрішнього  трудового  розпорядку  школи,  законних  наказів  і  розпоряджень  адміністрації  школи  та  інших  локальних  нормативних  актів,  посадових  обов’язків,  встановлених  цією  Інструкцією,  сторож  несе  дисциплінарну  відповідальність  у  порядку,  визначеному  трудовим  законодавством.

 

ДВІРНИК

Повинен:

 • Прибирати ділянку школи і територію, що входить до неї;
 • Проводити своєчасне чищення снігу і льоду тротуарів, мостових доріжок, посипати їх піском;
 • Проводити вичищення пожежних колодязів для вільного доступу до них в будь-який час;
 • Поливати водою територію в весняно-літній період;
 • Спостерігати за своєчасними і старанними мірами по вичищенню сміттєвих ящиків, піддержувати чистоту на території;
 • Слідкувати за справністю і збереженням зелених посадок, за збереженням сараїв і складів;
 • Повідомляти про порушення порядку на території своєму керівнику (заступнику директора школи з господарчої частини) або черговому адміністратору, а також дільничному інспектору чи в відділ міліції;
 • Приймати міри по попередженню злочинів і порушень порядку негайно повідомити про здійснений злочин в відділ міліції, охороняти сліди злочину до прибуття представників міліції, надати потерпілим допомогу. 

П Р А В И Л А
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

для працівників
Ганичівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів 
Ганичівської сільської ради Тячівського району Закарпатської області

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1. Правила, розроблені на основі Кодексу Законів про працю України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та основних нормативних документів пов’язаних з середньою освітою.

2. Правила повинні сприяти посиленню заходів дисциплінарного і громадського впливу до порушників дисципліни, заохочувати прагнення до добросовісної праці.

3. Правила погоджені з профспілковим комітетом і враховують умови роботи школи.

4. Всі питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку, вирішує адміністрація школи у межах своїх повноважень, а у випадку, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом школи.

 

І. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ.

Працівник реалізує право на працю укладанням трудового договору, згідно з яким він зобов’язується виконувати роботу з певного фаху, підкоряючись внутрішньому трудовому розпорядку, а школа зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці.

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ НА РОБОТУ ПОСТУПАЮЧОГО

1. Укладаючи трудовий договір, він зобов’язаний пред’явити паспорт і трудову книжку.

2. Оформляє особову справу в 1-му примірнику, в якому повинно бути:

- заява;

- лист обліку кадрів;

- автобіографія;

- копія диплому;

- копія свідоцтва про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про закінчення навчального закладу – на іншому);

- копію індифікаційного коду;

- медична довідка про допущення до роботи з дітьми.

 

3. Проходить співбесіду в навчальній частині школи, а також з головою відповідного методичного об’єднання – кафедри; технічний і навчально-допоміжний персонал – з заступником директора з господарської роботи.

 

4. Адміністрація зобов’язана:

- познайомити працівника з наказом, у якому назва посади відповідає ЕТКС робіт та професій, штатному розкладу, умовам праці і її оплати;

- пояснити права і обов’язки працівника у відповідності з посадовими інструкціями;

- ознайомити з Правилами внутрішнього розпорядку;

- провести інструктаж з техніки безпеки, виробничій санітарії, протипожежній безпеці і організації роботи по охороні життя і здоров’я дітей.

 

5. При оформленні на роботу в наказі може бути обумовлений випробувальний термін. Термін випробування при прийомі на роботу встановлюється у відповідності з діючим законодавством, але не більше одного місяця. Результати випробування оцінює адміністрація. Якщо працівник не відповідає займаній посаді, адміністрація протягом терміну чи відразу після його закінчення припиняє договір без погодження з профспілковим комітетом і без виплати вихідної допомоги.

 

6. Переведення на іншу роботу, в тому числі і тимчасову, здійснюється тільки з письмової згоди працівника. У випадках виробничої необхідності адміністрація може перевести технічного працівника з однієї ділянки роботи на іншу із збереженням тарифної ставки і встановлених об’ємів роботи.

 

ІІ. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

1. Припинення трудового договору може бути тільки на підставах, передбачених законодавством.

2. Працівники мають право розірвати трудовий договір, попередивши адміністрацію школи письмово за два тижні.

3. Враховуючи специфіку установи, вчителю, не рекомендується проводити звільнення протягом навчального року. При комплектуванні педагогічних кадрів на наступний навчальний рік працівник зобов’язаний попередити адміністрацію про наступне звільнення або про тимчасове.

4. Перед звільненням працівник, якщо він є особою матеріально-відповідальною, зобов’язаний передати закріплені за ним матеріальні цінності через централізовану бухгалтерію міського відділу освіти заступнику директора з господарчої роботи або директору школи.

5. У день звільнення адміністрація повинна видати працівнику його трудову книжку, повністю оформлену, а також видати йому остаточний розрахунок.

6. Працівнику видається виписка з наказу про термін проходження останньої атестації і про присвоєння категорії.

 

ІІІ. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.

1. Працівники школи зобов’язані:

1.1. Працювати чесно і добросовісно, виконувати обов’язки педагогічних працівників у відповідності із ст. 51 Закону України “Про освіту”, суворо виконувати навчальний режим, Закон України “Про загальну середню освіту”, і Правила внутрішнього трудового розпорядку школи;

1.2. Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної охорони, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

1.3. Берегти навчальні і загальношкільні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо; виховувати у учнів бережне ставлення до шкільного майна;

1.4. Проходити медичні огляди у визначені терміни у відповідності з інструкцією про проведення періодичних медичних оглядів.

 

2. Основні функціональні обов’язки заступників директора, вчителів, класних керівників та класоводів, керівника допризивної підготовки юнаків, завідуючих майстернями, завідуючої бібліотекою, лаборантів, секретаря школи, технічного персоналу затверджуються наказом директора школи.

2.1. Коло обов’язків, які виконує кожний працівник на своїй посаді, визначається, крім цих Правил, Положенням про загальноосвітню школу України, посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

2.2. Заступник директора школи з господарської роботи по узгодженню з директором визначає об’єм і характер роботи технічного персоналу школи з урахуванням навантаження в межах робочого дня.

 

3. Обов’язки вчителів:

3.1. Кожний учитель, з’явившись на роботу, знайомиться з усіма розпорядженнями і об’явами, які вивішуються адміністрацією і громадськими організаціями.

3.2. Учителі, вихователі з’являються у школу не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку свого уроку.

3.3. У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що вчитель запізнився.

Про причини відсутності чи запізнення вчитель подає пояснення в навчальну частину, черговому адміністратору.

3.4. Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо кабінет не підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок до приведення кабінету в повну готовність.

3.5. Після дзвоника з уроку вчитель повідомляє учнів про закінчення заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організує роботу чергових по виконанню санітарно-гігієнічного режиму школи.

3.6. Після закінчення уроків вчитель супроводжує у роздягальню той клас, в якому він вів останній урок.

3.7. Учитель, який проводив останній урок, не залишає чергових по класу до завершення ними чергування.

3.8. Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку.

3.9. Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах класні керівники, а у кабінетах – відповідальний учитель.

3.10. Викликавши учня для опитування, вчитель зобов’язаний попросити пред’явити щоденник (3 – 11 кл.).

3.11. Оцінку, одержану учнем за відповідь, учитель вимовляє голосно і заносить її в класний журнал і щоденник учня (3 – 11 кл.).

3.12. Учитель приносить і виносить класний журнал сам, не передаючи його учням і не залишаючи у класі. Своєчасно подати класний журнал своєму колезі – обов’язок кожного вчителя.

3.13. Учитель зобов’язаний з початку уроку особисто відмітити в класному журналі відсутніх учнів.

3.14. Учитель зобов’язаний у день проведення уроку записати в класному журналі зміст даного уроку і домашнє завдання учням.

3.15. Учитель повинен на вимогу навчальної частини або голови методичного об’єднання кафедри, вийти на заміну уроків відсутнього колеги.

3.16. Учитель, який замінює урок, зобов’язаний після його закінчення зробити відповідні нотатки у класному журналі і у журналі “Заміни уроків”. При відсутності таких оплата заміни не проводиться. Учитель супроводжує учнів до їдальні, контролює харчування учнів, прибирання столів.

3.17. Учитель, який не має можливості з’явитись на свої уроки з поважної причини, зобов’язаний заздалегідь попередити про це навчальну частину школи.

3.18. Класні керівники зобов’язані вести облік відвідування учнями школи і щоденно робити про це відповідну відмітку в класному журналі на основі особистих спостережень та відмітки відсутніх на уроках вчителями-предметниками.

3.19. Класні керівники терміново повинні вжити заходи по виясненню причин пропуску уроків та подавати інформацію щотижня про відвідування учнів занять соціальному педагогу школи.

3.20. Класні керівники ведуть контроль за заповненням талонів на харчування.

3.21. Вчителі повинні слідкувати за економією електроенергії та водопостачання.

 

1. Обов’язки чергових вчителів:

1.1. Відповідальний черговий по школі приходить за 30 звилин до початку занять.

1.2. Відповідальний черговий перевіряє наявність чергових по поверхах (вчителів і учнів) і організовує заміну відсутніх.

1.3. Відповідальний черговий адміністратор регіструє в окремому журналі своє чергування і занотовує в нього всі події дня.

1.4. Чергові учителі з’являються на чергування не пізніше, як за 20 хвилин до початку занять.

1.5. Чергові на поверхах слідкують за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в коридорах, на сходинках, у вестибюлі.

1.6. Після закінчення чергування відповідальний черговий передає школу черговому адміністратору.

1.7. Всі учителі зобов’язані слідкувати за виконанням учнями Правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи школи, санітарно-гігієнічних вимог.

1.8. Кожний учитель, завідуючий кабінетом зобов’язаний наприкінці своєї зміни перевірити наявність ключа від навчального кабінету чи класу, в якому він працював навчальний день або проводив останній урок зміни.

 

ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ.

1. Адміністрація школи зобов’язана:

1.1. Забезпечити виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітню школу України і Правил внутрішнього розпорядку в школі.

1.2. Неухильно дотримуватись законодавства про працю, правильно організувати працю всіх у відповідності з їх фахом і кваліфікацією.

1.3. Удосконалювати навчально-виховний процес, сприяти прояву педагогічної ініціативи, створювати умови для вибору педагогічними працівниками форм, методів, засобів навчання.

1.4. Нести відповідальність за кінцеві результати навчально-виховного процесу.

1.5. Всіляко кріпити трудову і виробничу дисципліну.

1.6. Забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників школи, створювати необхідні умови для поєднання праці знавчанням у вищих і середніх спеціальних навчальних установах.

1.7. Забезпечувати дотримання у школі санітарно-гігієнічних норм і правил збереження шкільного майна, безпеку співробітника і учнів.

1.8. Створювати належні умови для праці, які б відповідали правилам охорони праці, протипожежної безпеки.

1.9. Організовувати гаряче харчування учнів.

1.10. Забезпечувати систематичний контроль за дотриманням умов оплати праці і використанням фонду заробітної плати.

1.11. Вишукувати додаткові джерела фінансування і спрямовувати їх на розвиток соціальної інфраструктури і зміцнення матеріальної бази школи.

1.12. Своєчасно забезпечувати школу навчально-наочними посібниками, господарським інвентарем.

1.13. Захищати професіональну честь і гідність працівників школи, чуйно ставитись до їх повсякденних турбот, забезпечувати надані їм пільги.

 

2. Адміністрація школи виконує свої обов’язки у відповідних випадках спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом.

 

V. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.

1. У школі встановлюється п’ятиденний робочий тиждень  з двома вихідними днями.

2. Між уроками встановлюються перерви.

3. Позакласні заняття з предметів, робота гуртків та спортивних секцій проводиться за розкладом, затвердженим директором школи на І і ІІ півріччя.

4. Додаткові, індивідуальні та групові заняття з учнями, які потребують педагогічної підтримки, проводяться за розкладом, затвердженим навчальною частиною школи на І і ІІ півріччя.

5. Різного роду збори проводяться за планом робочого тижня, затвердженому директором, у визначені дні і години. Визначити день проведення нарад і зборів вівторок.

6. Вся робота школи повинна закінчуватись не пізніше 22 год. вечора.

7. Адміністрація школи повинна організовувати облік виходу співробітників на роботу і закінчення їх роботи.

8. Адміністрація школи встановлює навчальне навантаження педагогічним працівникам на новий навчальний рік (до початку періоду відпусток) з урахуванням рекомендацій шкільних МО кафедр, а також дотримання принципів:

- наступності у викладанні предметів у класах;

- збереження об’єму навчального навантаження, забезпечення стабільності об’єму навчального навантаження протягом навчального року;

- забезпечення молодих спеціалістів навчальним навантаженням за фахом в обсязі, не менше кількості годин на ставку заробітної плати;

- встановлення навчального навантаження вище кількості годин на 1,5 ставки заробітної плати, а також неповного навчального навантаження тільки за згодою працівника.

 

9. Розклад уроків затверджується директором школи за узгодженням з профспілковим комітетом. Розклад уроків враховує принцип педагогічної доцільності і максимальної економії часу педагогічного працівника.

10. Праця навчально-допоміжного, молодшого обслуговуючого персоналу визначається графіком, який затверджується директором школи за узгодженням з профспілковим комітетом.

Графік вивішується на видному місці і надається працівникам для ознайомлення під підпис.

 

11. Адміністрація школи залучає вчителів до чергування по школі.

Графік чергування на І та ІІ півріччя затверджує директор школи, узгодивши його з профспілковим комітетом.

Графік вивішується в учительській.

 

12. Під час зимових канікул, а також літніх, що не співпадають з черговою відпусткою, адміністрація школи залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної діяльності в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

 

13. Адміністрація школи за узгодженням з профспілковим комітетом складає графік чергових відпусток і доводить його до відома всіх працівників школи.

Вчителям і іншим педагогічним працівникам щорічні відпустки надаються, як правило, під час літніх канікул.

Відпустка, необхідна для санаторного лікування, може бути надана протягом навчального року при наявності стабільної заміни з предмета.

 

14. Вчителям і іншим працівникам школи не дозволяється:

- змінювати на свій розсуд розклад уроків і графіки роботи;

- проводити заміну уроків без відома навчальної частини;

- продовжувати чи скорочувати продовженість уроків і перерв між ними.

 

15. Забороняється:

- відволікати вчителів і учнів за рахунок навчального часу на роботу і проведення заходів, не пов’язаних з процесом навчання;

- відволікати вчителя на розмови з батьками і колегами після початку уроку;

- входити в клас після початку уроку для різних об’яв та інформацій.

Вхід у клас після початку уроку дозволяється у особливих випадках лише директору чи його заступникам;

- знаходитись у школі стороннім особам під час навчального процесу.

 

VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ.

1. Заохочення за успіхи в роботі є важливим засобом зміцнення трудової дисципліни. Заохочення обгрунтовується реальними трудовими досягненнями, не допускаються зрівняння.

1.1. За зразкове виконання трудових обов’язків, результативність у навчально-виховній роботі, довгу і сумлінну працю, новації у професійній діяльності, активну участь у житті трудового колективу адміністрація школи застосовує такі заохочення:

- оголошення подяки з занесенням у трудову книжку;

- оголошення подяки;

- премія;

- нагородження Почесною грамотою;

- нагородження цінним подарунком;

- ушанування майстрів педагогічної праці, ветеранів праці.

 

1.2. Право застосування заходів заохочення (за погодженням чи спільно з профспілковим комітетом) належить директору школи. При цьому також враховується думка відповідного МО.

1.3. Працівникам, які успішно і добросовісно виконують свої обов’язки, надають в першу чергу пільги і переваги в галузі соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки в санаторії, будинки відпочинку, путівки для оздоровлення дітей тощо).

1.4. За досягнення високих результатів у навчанні і вихованні педагогічні працівники рекомендуються для нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, нагородження іменними медалями, значками.

1.5. При заохоченні працівників школи дотримується принцип гласності.

1.6. Адміністрація школи разом з профспілковим комітетом розробляє Положення преміювання і керується ним при застосуванні заходів заохочення.

 

VІІ. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

1. До порушників дисципліни і недобросовісних працівників застосовуються засоби дисциплінарного і громадського впливу. Порушення трудової дисципліни – це невиконання або виконання не на належному рівні з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків.

1.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з засобів стягнення:

- догана;

- звільнення.

 

1.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, положенням про школу чи посадовою інструкцією, якщо до цього працівника раніше застосовувались заходи дисциплінарного чи громадського впливу.

1.3. Трудовий договір може бути розірваний з ініціативи адміністрації школи, якщо працівник:

- зробив прогул без поважних причин;

- з’явився на роботі в нетверезому стані.

 

1.4. Рішення атестаційної комісії також є підставою для звільнення педагогічного працівника в порядку, встановленому законодавством.

1.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором школи. Адміністрація школи має право замість застосування дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд адміністративної наради, профспілкового комітету, зборів трудового колективу.

1.6. До працівників, вибраних в склад профспілкового комітету школи, дисциплінарні стягнення не можуть застосовуватись без попереднього погодження з профспілковим комітетом.

1.7. Розрив трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попереднього погодження профспілкового комітету школи, за виключенням випадків, передбачених законодавством.

1.8. До накладання стягнення від порушника дисципліни повинно бути одержане письмове пояснення. Відмова від написання не є перепоною для застосування дисциплінарного стягнення.

1.9. Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією школи безпосередньо після здійснення проступку, але у всіх випадках не пізніше місця після його здійснення (не враховуючи часу відсутності працівника по хворобі чи у відпустці).

Дисциплінарне стягнення не може накладатися пізніше шести місяців після здійснення проступку.

1.10. Стягнення оголошується в наказі по школі і повідомляється працівнику під підпис протягом трьох днів. Якщо цей працівник відмовляється розписатися під наказом, то робиться відмітка на документі особою, яка знайомила працівника з наказом, яка підтверджується його підписом з вказівкою терміну ознайомлення.

Go to top